Contact: 06-12203170

Vogelpension.nl
Mijn baasje op vakantie? en WIJ dan?

Voorwaarden vogelhotel

Voorwaarden vogelhotel

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het vogelpension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De vogelpensionhouder: De vertegenwoordiger van het vogelvogelpension.
c. De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in het vogelpension onder te brengen dier.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het vogelpension aangegane vogelpensionovereenkomsten.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het vogelpension volmacht aan de vogelpensionhouder, die deze volmacht aanneemt,
om (gedurende het verblijf van het dier in het vogelpension van de vogelpensionhouder) als een goed vogelpensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de vogelpensionhouder in overleg met de aan het vogelpension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID
Partijen komen overeen dat de vogelpensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van
ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet ,aan de zijde van de vogelpensionhouder.

ARTIKEL 5 – BETALING
1. De eigenaar is gehouden de in de vogelpensionovereenkomst vastgelegde vogelpensionprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de vogelpensionhouder of aan een van diens medewerkers.
2. Wordt het dier eerder opgehaald dan na ommekomst van de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de vogelpensionhouder.
3. De eigenaar is de hiervoor genoemde vogelpensionkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting (en) van het dier en de eventuele chipkosten verschuldigd aan de vogelpensionhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal het restant van de verschuldigde vogelpensionkosten voldaan moeten worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de vogelpensionhouder.
4.a. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de vogelpensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
b. De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de vogelpensionhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de vogelpensionhouder op de op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
c. Indien binnen 14 dagen, nadat de vogelpensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen van de TPG, of geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de vogelpensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier.
De vogelpensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
d. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de vogelpensionhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de vogelpensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de vogelpensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.
5. Voor de reservering van een plaats in het vogelpension kunnen door het vogelpension reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.

ARTIKEL 6 – HET AFHALEN VAN HET DIER
1. Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de vogelpensionhouder overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de vogelpensionovereenkomst beëindigd zijn. Alle gereserveerde dagen worden in de vakantieperiode in rekening gebracht.
2. Indien de eigenaar het dier niet bij de vogelpensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen vogelpensiontermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de vogelpensionhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De vogelpensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.

ARTIKEL 7 – ANNULERING
1. Annulering van een reservering is mogelijk tot dertig dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.
2. Indien de eigenaar niet eerder dan dertig dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode annuleert, is de eigenaar een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de vogelpensionkosten van de voor de overeengekomen periode.
3. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is geen restitutie van de reserveringskosten mogelijk.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS
De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.